Privacy statement

shutterstock_689486467.JPG

Inleiding 

Dit is het Privacystatement van de vennootschap onder firma Heijderhoeve te Heeswijk Dinther, houder van de website; www.heijderhoeve.nl

Heijderhoeve is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Heijderhoeve hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. Heijderhoeve houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van Heijderhoeve, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie aanvraagt,  een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Heijderhoeve, raakt Heijdehroeve bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Heijderhoeve verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen. Daarnaast gebruikt Heijderhoeve de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren. Hierbij tracht Heijderhoeve rekening te houden met uw voorkeuren. 

Heijderhoeve verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die Heijderhoeve (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met Heijderhoeve. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering en/of vragen kunt u aanvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die op de site vermeld staan. 

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging
Heijderhoeve spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van Heijderhoeve en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid 
Heijderhoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Wijzigingen 
Heijderhoeve behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door Heijderhoeve op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van Heijderhoeve.

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 17 december 2018.